ستاره ( بازی آرایش ستاره است )

بازی آرایش ستاره است

این بازی به شما اجازه را تشکیل می دهند همه بزرگترین ستاره.