ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ನೇಲ್ > ಮಿನಿ manicure ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಟೂ

ಮಿನಿ-manicure-ಸೆಟ್-ಮತ್ತು-ಟ್ಯಾಟೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ manicure ಈ ಸೆಟ್ ಸಹ ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹೊಳಪು, ಆಭರಣ ಅಥವಾ ಹಚ್ಚೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು, ಐಟಂ ಕ್ಲಿಕ್.

ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ

ನಾನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ

ಪ್ರೀತಿ : 248
ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ : 65
ಮತಗಳು : 313
9