நகங்களை ( ஸ்டுடியோ விளையாட்டு ஆணி )

ஸ்டுடியோ விளையாட்டு ஆணி

அனைத்து விளையாட்டு அலங்காரம் மற்றும் நக அலங்காரம்.