మేకప్ గేమ్స్ > ప్రారంభ కోసం అలంకరణ గేమ్

ప్రారంభ-కోసం-అలంకరణ-గేమ్ సెలవులు మేరీ కోసం పైగా ఉన్నాయి! ఇది ప్రస్తుత రోజు ఉపయోగాలు మరియు-తయారు చేయాలి. క్లిక్ మరియు ఉపకరణాలు స్థానానికి లాగండి. వాటిని మార్చడానికి మేరీ యొక్క జుట్టు మరియు దుస్తులు పై క్లిక్ చేయండి.

నేను ఇష్టం

నేను అసహ్యించుకుంటాను

ప్రేమ : 293
ద్వేషం : 57
ఓట్లు : 350
9